W związku z rosnącym zainteresowaniem przystąpienia do Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia – Prezes Zarządu postanowił poprosić związkowców z poszczególnych placówek o wskazanie lidera/ wice lidera. Kontakt z Liderami w znacznym stopniu poprawia komunikację pomiędzy placówkami / związkowcami oraz zarządem.

Lista placówek, gdzie nie ma lidera:

1. MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY SP Z O. O w RADOMIU

2.SPZOZ w Sanoku

3.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA LUBLIN

4. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów Łódź

5. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ – ŚWIDNICA

6. SAMODZIELNY PUBLUCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ- WŁODAWA

7. Szpital Wojewódzki w Poznaniu

8. SZPITAL KLINICZNY DZIECIĄTKA JEZUS WARSZAWA

9. INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. W.CHODŹKI LUBLIN

10. MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI WARSZAWA

11. WOJEÓWDZKI  SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4   BYTOM

12. WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI ŁODŹ

13. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PŁOŃSK

14. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie

15. MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR. KAROLA JONSCHERA ŁODŹ

16. UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

propozycje liderów wraz z numerem kontaktowym prosimy o przesłanie na adres ppwoz2020@gmail.com

Krótko o funkcji Lidera:
Kto może zostać liderem/ wice liderem?

Członek Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia

Kto wybiera/ odwołuje Lidera / wice lidera ?
Na wniosek związkowców z danej placówki, po akceptacji kandydatury przez osobę wybraną – oraz po podjęciu uchwały przez Zarząd. Władze związku mogą również bez wniosku związkowców powołać lub odwołać lidera.

Jak długo trwa kadencja lidera?
Nie ma ustalonej długości kadencji. Lider w każdej chwili może zostać odwołany na wniosek związkowców lub zarządu. Niemniej jednak liderem nie można być dłużej jak do Walnego Zebrania Członków (zdawczo – wyborczego).

Czy lider / wice lider może samodzielnie podejmować decyzję, składać podpisy pod dokumentami przedstawionymi przez pracodawcę dot. pracowników (fundusz socjalny, regulamin pracy, układ zbiorowy itp)?

Nie! osobami upoważnionymi do podpisywania dokumentów jest Prezes oraz Wice Prezes Zarządu OMZZ PPwOZ

Czy lider / wice lider ma wpływ na podpisywane przez Zarząd ustalenia z pracodawcą ?

Oczywiście. Zanim zarząd podpisze dokument – skonsultuje nowe rozwiązania z liderami. Dopuszcza się również dyskusję ze związkowcami (spotkanie online, spotkania osobiste). Liderzy stanowią ciało doradcze dla zarządu.

Czy lider/wice lider może brać udział w spotkaniach z pracodawcą, władzami samorządowymi?

Tak. Lider, po otrzymaniu pisemnej zgody może uczestniczyć w spotkaniach z dyrektorami, czy władzami samorządowymi. To czy upoważnienie jest jednorazowe lub ma charakter stały decyduje zarząd. Trzeba pamiętać, że na takich spotkaniach lider nie może podejmować decyzji za zarząd lub w jego imieniu – natomiast jest zobowiązany do przedstawienia zarządowi notatki z takiego spotkania.

Funkcja lidera – i jego kompetencje leżą w gestii Zarządu i mogą ulec zmianie.


Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

W dniu 01.02.2022 roku  Prezes Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia spotkał się w Sejmie RP z Wicemarszałkiem, Panem Włodzimierzem Czarzastym. W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści Klubu Poselskiego Lewicy : Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, poseł Maciej Konieczny, Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy odpowiedzialna za kontakty ze związkami zawodowymi oraz Dariusz Standerski, dyrektor KP Lewica ds. legislacyjnych.

Prezes OMZZ PPwOZ przedstawił ogólną sytuację personelu pomocniczego, potrzebę interwencji w poszczególnych placówkach, oraz potrzebę zmian w ustawie o lecznictwie. Otrzymaliśmy zapewnienie pomocy Posłanek i Posłów Klubu Lewicy, oraz działaczy Nowej Lewicy. Parlamentarzyści przyłączyli się do akcji #popoeramyniemedycznych – za co bardzo, ale do bardzo dziękujemy!

Jesteśmy po Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia.

Dość przypadkowo miejsce Walnego – wypadło na ulicy Nowogrodzkiej, na tej samej gdzie mieści się siedziba partii rządzącej, ale i z ciekawostek – na tej samej ulicy mieści się budynek, który „zagrał” budynek Sądu w chyba najlepszym j serialu „ Prawo Agaty” 😉


Zarząd OMZZ PPWOZ (od lewej Prezes Krystian Karol Krasowski, Sekretarz Beata Duda, Wiceprezes Krystian Łoziński)

W spotkaniu wzięło udział dwanaście osób – wśród nich członkowie Zarządu OMZZ PPWOZ :

– Krystian  Karol Krasowski – Prezes
– Krystian Łoziński – Wiece Prezes
– Beata Duda – Sekretarz

Nastąpiły pewne zmiany jeśli chodzi o Komisję Rewizyjną w skład której wchodzą koleżanki :

– Mara Sasin – Przewodnicząca
– Alina Anioł – Członkini
– Katarzyna Zawitowska – członkini

Zgodnie z Wolą większości potwierdziliśmy ustalenia :

– wysokości składek członkowskich – 20 zł miesięcznie – wpłacane indywidualnie przez związkowców. Dopuszczamy możliwość zebrania składek od związkowców w danej placówce – przez osobę wybraną przez związkowców (z danego szpitala ) (zarząd nie wybiera, nie zatwierdza danej osoby, ale również nie ponosi odpowiedzialności za zbiórkę). Następnie pieniądze będą wpłacane na konto Związku, a lista wpłacających  musi być przekazana drogą listowną, na adres związku nie później niż siedem dni od dokonania przelewu.

Wpłacać możemy składki miesięcznie,  na pół roku z góry, lub rok z góry :

Miesięcznie 20 zł
na 6 miesięcy120 zł
na 12 miesięcy 240 200 zł

– Zarząd będzie wybierał, odwoływał Liderów w szpitalach. Będzie nadawał również kompetencje dla tej grupy związkowców. Szczegółowe wytyczne w tej kwestii zostaną opublikowane na stronie internetowej.

– Walne zebranie przyjęło również uchwałę o REKOMENDACJI szczepień  przeciwko SARS COV 2 – jeżeli chodzi o nakaz szczepień – czekamy na konsultacje społeczne i doprecyzowanie prawa, tak aby nie budziło wątpliwości szczególnie strony pracowniczej. W kwestiach rozporządzeń, decyzji dyrektorów szpitali do sprawy będziemy podchodzić indywidualnie.

– Potrzymaliśmy – w formie uchwały – oświadczenie koordynatora projektu – a dziś Prezesa OMZZ PPWOZ o obronie praw mniejszości seksualnych i pomocy pracownikom LGBTQ+ w przypadku łamania praw ze względu na orientację seksualną.

– Uczestniczący w Walnym Zebraniu – potrzymali wszystkie postulaty projektowe – dodając do kwestii dodatków dla SOR’ów, oddziałów Psychiatrycznych i Detoksykacyjnych również Izby Przyjęć.

Zgodnie z decyzją Prezesa OMZZ PPWOZ – sprawami związanymi z nawiązywaniem współpracy z innymi związkami, stowarzyszeniami zajmie się Wice Prezes Krystian Łoziński, natomiast Sekretarz Beta Duda – zajmie się rozmowami z grupami zawodowymi, które w przyszłości mogłyby zostać przyłączone do naszego ZZ.

Źle się dzieje w Ostrowcu Świętokrzyskim!

Decyzją Dyrektora Naczelnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. pracę ma stracić 22 pracowników pomocniczych – głownie salowych. Z informacji pozyskanych od pracowników to dopiero początek zwolnień jakie planuje dyrektor. Jak przeczytać można w uzasadnieniu wypowiedzenia decyzja zapadła z powodu trudnej sytuacji placówki, a kryterium wyboru pracowników do zwolnienia zostało zawarte  w nieopublikowanym rozporządzeniu dyrektora.
Pracownicy otrzymali trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Wcześniej nikt nie spodziewał się takiego „prezentu” na święta.

Na adres mailowy otrzymaliśmy informację o zwolnieniach i prośbę o pomoc. W związku z powyższym Prezes Zarządu OMZZ PPWoZ wystosował pismo do Dyrektora szpitala , Starosty Ostrowickiego, Posła  z okręgu kieleckiego. Zostały również powiadomione media.

Jako Organizacja Związkowa – nie będziemy stać obojętnie wobec tego typu zdarzeń, będziemy wspierać pracowników.
 

Materiały w prasie, oraz TV w tej sprawie:

Szanowny Panie Ministrze

Jako środowisko niemedyczne, Pracowników Pomocniczych mamy swój udział w opiece nad pacjentem, nie tylko zarażonym SARS – CoV -2 co wielokrotnie udowadnialiśmy, również  przesyłając do Rzecznika Prasowego Ministerstwa Zdrowia – nasze zakresy  obowiązków. Wynika z nich jasno, że mamy kontakt z pacjentem poprzez bezpośrednią pomoc personelowi medycznemu w różnych czynnościach, na które składa się opieka nad chorym.

Uwierzyliśmy, że nasze starania pomogą zrozumieć Panu jako Ministrowi Zdrowia – że jesteśmy niezbędną częścią Ochrony Zdrowia – i  doceni Pan nasze zaangażowanie w takiej samej formie i zakresie, jak robi Pan to w stosunku do  pracowników medycznych.

Z ogromnym niedowierzaniem przyjęliśmy Pańską decyzję o przyznaniu nam jednorazowego dodatku w kwocie  pięciu tysięcy złotych brutto uważając, że jest on niesprawiedliwy. Co więcej, mógł być to pierwszy krok do zauważenia i docenienia przez społeczeństwo naszych grup zawodowych. W mojej ocenie, co ze smutkiem muszę zauważyć dzieje się zupełnie inaczej. Nie wyciągnięto wniosków, i nadal traktuje się Personel Pomocniczy jako pożyteczne tło i zaplecze dla pracy medyków. A przecież każdy kto ma pojęcie o działaniu Ochrony Zdrowia wie, że bez sprawnego zespołu – w którego skład wchodzą m.in. salowe, sanitariusze, rejestratorki, kuchenkowe, sekretarki – czy niemedyczni kierowcy karetki,  nie ma dobrze funkcjonującej placówki.

Od czerwca otrzymałem wiele informacji o nieprawidłowościach w wypłatach dodatku tzw. „covidowego” –  i takie informacje otrzymuję również po dziś dzień. Dowolność umieszczania na listach do dodatków pracowników sprawiła, że wielu z tych, którzy ryzykując swoje i swoich bliskich zdrowie dbali o pacjenta, wspierali medyków, często ponad  podstawowe obowiązki – nie otrzymało dodatku – i dziś czują się niedocenieni, niepotrzebni  – wielu myśli nawet o zmianie pracy. Taki stan rzeczy przy obecnych brakach kadrowych, o których Ministerstwo Zdrowia prawdopodobnie nie chce nic wiedzieć jest niedopuszczalny.

Sytuacja, która ma obecnie miejsce nie napawa nas optymizmem i nie wróży ona również zmiany podejścia Pana Ministra do Personelu Pomocniczego. Ominięcie nas w nowej formule rozliczania dodatku za  opiekę nad pacjentem – jest kolejnym jasnym znakiem braku zrozumienia powagi obecnej sytuacji i naszej roli w systemie Ochrony Zdrowia.

Przyznanie nam, Personelowi Pomocniczemu dodatków na takich samych zasadach jak dla pracowników medycznych dałoby nam przeświadczenie, że jednak jesteśmy ważnym elementem systemu opieki – na który Pan Minister, całe społeczeństwo będzie mogło zawsze w chorobie liczyć. Chcielibyśmy uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości – i być traktowani jak równorzędni z zawodami medycznymi partnerzy, a nie jak ,,zło konieczne”, gdzie za przyzwoleniem instytucji państwowych, można czynić oszczędności, wykorzystując do maksimum możliwości lojalnych pracowników.

Nie może być takich sytuacji, gdzie zmienia się nazwy stanowisk, przy jednoczesnym pozostawieniu starych zakresów obowiązków – zabierając  pracownikom możliwości wyższych zarobków, dodatków itp. W najgorszej j sytuacji są pracownicy gospodarczy, oraz sprzątaczki – które wykonują czynności salowych, sanitariuszy, oraz kuchenkowych –  a przecież wyżywienie pacjenta wchodzi w podstawowy obowiązek każdej placówki szpitalnej.

Chciałby również zwrócić uwagę Pana Ministra na inny problem, który również pomija się w debacie publicznej – a jest nim średnia wieku pracowników niemedycznych. Wystarczy przejść się korytarzami szpitali aby zrozumieć, że prace pomocnicze wykonują osoby 50+. Jak do tej pory nie znaleziono skutecznego sposobu na zmianę tego trendu…

Liczymy, że uda się nam wspólnie znaleźć takie rozwiązania, aby grupy niemedyczne zostały objęte dodatkowymi gratyfikacjami,  oraz że zostaną podjęte działania zmierzające do poukładania spraw związanych z kodyfikacją zawodową, czy generalnie sytuacją Personelu Pomocniczego. Jesteśmy gotowi przesłać swoje propozycje.

                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                            Krystian Karol Krasowski

                                                    Koordynator projektu Personel Pomocniczy w Ochronie Zdrowia